Názov vzdelávacej aktivity:

Programovanie CNC – obrábacích strojov, sústruženie, frézovanie


Organizačná forma:

Rekvalifikačný kurz, kurz, školenie, doškoľovanie


Cieľ vzdelávacej aktivity:

Účastník sa naučí základné pojmy a princípy programovania CNC strojov.

V I. fáze v rovine teoretickej na počítači pomocou simulačného programu (trenažér). Popri tom sa oboznámi s prácou s reznými podmienkami, používanie tabuliek rezných podmienok a oboznámi sa s novým náradím rôznych výrobcov náradia (katalógy). Naučí sa samostatne vytvoriť aj zložitejšie NC programy pomocou CAD/CAM systému- Matematicko Technický Software. V systéme MTS sa naučí pracovať v programovacej prevádzke editora, ručnej obsluhe (Teach In) a dielensky orientovaného programovania (DOP). 


V II. fáze si prakticky vyskúša osvojené programovacie zručnosti priamo v prevádzke na strojoch v školiacom stredisku, na stroji SUI 50 CNC s riadiacim systémom BOSCH CC100T a obrábacom centre MC 100V s riadiacim systémom HEIDENHEIN 407. Cieľové skupiny:

- Užívatelia PC alebo pracovných staníc, ktorí uvažujú o zavedení systému CAD CAM vo svojej činnosti.

- Rekvalifikácia nezamestnaných doporučených z NÚP.

- Stredoškolský učitelia odborných predmetov.

- Doškoľovanie programátorov NC a CNC strojov.

- Ženy po materskej dovolenke.

- Záujemcovia o doplnenie kvalifikácie v oblasti programovania CNC strojov.


Požadované vstupné vzdelanie:

Ukončené:

 • Úplné odborné stredoškolské vzdelanie
 • Všeobecné stredoškolské vzdelanie
 • Vyučený v odbore- obrábač kovov


Profil absolventa:

Absolvent sa naučí základné pojmy pri sústružení a frézovaní. Vzťahy medzi reznými rýchlosťami, otáčkami a posuvom a ich určovanie pomocou odporúčaných rezných parametrov. Vyhľadávanie týchto parametrov v tabuľkách, katalógoch a elektronických médiách. Základy súradnicových kartézskych systémov. Typy CNC strojov a ich súradných systémov. Určovanie polohy a súradníc bodov. Štruktúru CNC programu, bloku programu a význam jednotlivých častí bloku. Postup tvorby programu v závislosti od technológie výroby. Význam a použitie štandardných programových funkcií podľa normy ISO a špeciálnych funkcií a cyklov v riadiacich systémoch BOSH CC100T a HEIDENHEIN 407. Oboznámia sa s používanými nástrojmi pre sústruženie a frézovanie a ich zoraďovaním. Absolvent sa naučí bezpečnostné predpisy pri práci na CNC zariadeniach a oboznámi sa s ich údržbou a obsluhou. Naučí sa používať jednotlivé režimy práce s riadiacim systémom. Spôsoby a možnosti upínania obrobkov v stroji. Nastavovanie nulového bodu a spôsoby kontroly a merania výrobkov. Oboznámi sa a naučí používať a stanovovať korekcie náradia. Osvojí si postup od určenia technológie podľa výrobného výkresu, cez zostavenie CNC programu až po samotnú výrobu súčiastky.

Po ukončení kurzu nájde uplatnenie v ľubovolnom strojárskom odvetví využívajúcom CNC techniku (CNC obrábacie stroje, CNC vstrekovacie stroje, CNC kontrolné centrá a pod.), ako pracovník pri CNC technike prípadne ako programátor CNC techniky.


Metódy výučby:

I. fáza výučby prebieha v moderných priestoroch, v učebni s desiatimi PC a jedným lektorským. Realizuje sa formou prednášok za použitia didaktických prostriedkov (spätný projektor, LCD display umožňujúci sledovať prácu lektora v editore na projekčnom plátne, výkresová dokumentácia spracovaná v ACAD, program MTS, učiteľská sieť). Lektor vysvetľuje konkrétne príklady tvorby CNC programu. Po ukončení prednáškovej časti frekventanti pracujú samostatne na zadaných príkladoch a lektor inštruuje jednotlivé osoby o ich práci a reaguje na konkrétne požiadavky frekventanta. Čo je zabezpečené učiteľskou sieťou, ktorou sú spojené jednotlivé počítače. Práca prebieha individuálne.


 V II. fáze pri výučbe praktickej činnosti prebieha výučba v modernej dielni so samostatnou učebňou teórie formou tímovej práce v skupinách pri jednotlivých CNC strojoch. Tak isto prebieha výučba aj pri zoraďovaní nástrojov na použitie v CNC zariadeniach. Každý zo skupiny si samostatne precvičí upínanie a zoraďovanie nástrojov, zapnutie a vypnutie stroja, používanie a obsluhu pomocou riadiaceho panelu stroja.


Záverečná skúška:

Záverečná skúška sa skladá z dvoch etáp.

Prvá etapa v oblasti teoretickej obsahuje skúšku zvládnutia tvorby CNC programu zo všetkými náležitosťami na konkrétnom prípade ( CNC program pre definovaný výrobok výkresom ). Osobitne pre sústruženie a osobitne pre frézovanie. Program bude vytvorený v CNC editore. Lektor posúdi správnosť programu a ohodnotí slovom i známkou.

V druhej etape –praktickej časti frekventanti vyrobia konkrétnu súčiastku podľa nimi vytvoreného programu pre oba spôsoby obrábania. Zároveň musia zoradiť náradie pre konkrétny prípad a stanoviť korekcie náradia. Lektor opätovne posúdi ich činnosť slovom i známkou.
Kurzu končí zvládnutím oboch skúšok.


Rozsah vzdelávacej aktivity:
Vzdelávacia aktivita prebieha v následovnom rozsahu:

 1. fáza Teoretická časť v rozsahu 40. hodín a delí sa na:
  1. Tvorba CNC programu v editore sústruženia
  2. Tvorba CNC programu v editore frézovania
 2. fáza Praktická časť v rozsahu 40. hodín a delí sa na:
  1. Práca na CNC zariadení SUI 50 CNC riad.sys.BOSH CC100T
  2. Práca na CNC zariadení MC 100V riad.sys.HEIDENHEIN 407


Učebný plán:
Teoretická časť

  1 CNC sústruženie 20 hodín
  a) Základné pojmy a úvod k ovládaniu MTS 5 hodín
  b) CNC simulátor sústruženie 5 hodín
  c) CNC programovanie sústruženie 10 hodín
  2 CNC frézovanie 20 hodín
  d) CNC simulátor frézovanie 5 hodín
  e) CNC programovanie frézovanie 10 hodín
  f) Záverečná skúška 5 hodín
Praktická časť
  3 CNC sústruženie 20 hodín
  a) Oboznámenie sa so strojom, popis ovládacích prvkov 2 hodiny
  b) Rezné nástroje, podmienky, korekcie, nulový bod, upínanie obrobku 4 hodiny
  c) Tvorba programu na stroji SUI - 50CNC v systéme Bosch CC 100T 5 hodín
  d) Práca na stroji podľa programu 4 hodiny
  e) Praktická skúška a záverečný pohovor 5 hodín
  4 CNC frézovanie 20 hodín
  a) Popis stroja a jeho riadiaceho systému 2 hodiny
  b) Rezné nástroje, rezné podmienky, zoraďovanie, upínanie obrobku 4 hodiny
  c) Tvorba programu na stroji MC 100V v systéme Heidenhein 5 hodín
d) Práca na stroji podľa programu 4 hodiny
e) Praktická skúška a záverečný pohovor 5 hodín